regulamin gabinetu logopedyczno - pedagogicznego "Akademia Mowy"

Przebieg terapii i udział w zajęciach terapeutycznych.

1. Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci i dorosłych, trwają zgodnie z ustalonymi usługami logopedyczno – pedagogicznymi, przy czym terapia dostosowana jest do wieku pacjenta, pozostały czas jest przeznaczony na rozmowę z rodzicem / opiekunem jeżeli tego wymaga. Usługi są świadczone:

 • w gabinecie,
 • online (przez Skype) w Polsce i poza granicami kraju,
 • z dojazdem do pacjenta.

2. Rodzic / pacjent zobowiązany jest do przekazania terapeucie wszelkich informacji o stanie zdrowia dziecka lub swoim (jeżeli to jego dotyczy terapia) oraz rzetelnego, zgodnego z prawdą wypełnienia kwestionariusza dotyczącego funkcjonowania dziecka / siebie i powiadomienia o wszelkich problemach mających wpływ na terapię.

3. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza, której wyniki omawiane są z rodzicem / pacjentem. Na tej podstawie terapeuta dokonuje wyboru metod i narzędzi pracy terapeutycznej. W zależności od pacjenta diagnoza trwa od 60 do 90 minut.

4. Terapeuta ma obowiązek na bieżąco informować rodzica / pacjenta o przebiegu i postępach terapii, a rodzic / pacjent przekazuje informację zwrotną dotyczącą efektywności zajęć, zachodzących zmian w funkcjonowaniu dziecka / siebie itp. Obowiązkiem rodzica / pacjenta jest również poinformowanie o innych formach terapii, którym poddawane jest dziecko / pacjent, jeśli uczęszcza on równolegle na inne zajęcia.

5. Dziecko podlega corocznej, obowiązkowej diagnozie kontrolnej na tych samych zasadach co pierwsza diagnoza. Logopeda bada dziecko ponadto co pół roku, wybranym przez siebie narzędziem diagnostycznym w celu weryfikacji programu terapii i oceny nabytych przez dziecko umiejętności – jest to diagnoza nie powodująca wzrostów kosztów.

6. Rodzic / opiekun ma prawo być obecny na sali podczas zajęć, jednak terapeuta może zasugerować konieczność opuszczenia sali lub pozostania na zajęciach, jeśli miało by to mieć wpływ na przebieg terapii.

7. Terapeuta może przekazać rodzicowi / pacjentowi zalecenia do pracy w domu lub wskazania do postępowania w innej placówce, w której np. dziecko spędza czas (żłobek, przedszkole, szkoła). Rodzic / pacjent zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy i postępowania terapeutycznego. W przeciwnym wypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.

8. Terapeuta może zlecić dodatkowe konsultacje u specjalisty lub badania lekarskie w celu dogłębnej diagnozy i jak najlepszych efektów terapii.

9. Rodzic / pacjent zobowiązany jest do systematycznego uczęszczania na zajęcia w celu efektywności terapii. Liczne nieobecności (wyłączając chorobę, przypadki losowe) mogą być powodem rezygnacji z prowadzenia terapii.

10. Opłata za zajęcia terapeutyczne dokonywana jest każdorazowo przed lub po zajęciach. Może być też płacona za miesiąc z góry. Zajęcia płacone za miesiąc z góry są do wykorzystania w danym miesiącu.

11. Rodzic / Pacjent ma obowiązek na początku miesiąca lub na bieżąco zgłosić terapeucie planowane nieobecności swoje / dziecka (np. wyjazdy) i uzgodnić z terapeutą przesunięcia zajęć na inny termin. Odwołanie zajęć z powodów innych niż choroba (wyjazd, brak opiekuna, który może przywieźć dziecko na zajęcia) – wymaga odrobienia tych zajęć w innym dogodnym terminie dla terapeuty i rodzica.

12. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ani nie obniża ich ceny.

13. Wymagana jest systematyczna obecność dziecka / pacjenta na zajęciach terapeutycznych. W razie niemożności stawienia się na terapię, rodzic lub opiekun powinien możliwie jak najszybciej odwołać termin spotkania telefonicznie – najpóźniej dzień wcześniej do godziny 20:00 – nie ponosząc kosztu odwołanych zajęć. Niepoinformowanie terapeuty o chęci odwołania zajęć skutkuje koniecznością wniesienia pełnej opłaty za zajęcia, tak jakby się one odbyły.

14. Aby odwołać zajęcia należy: skutecznie, telefonicznie powiadomić terapeutę o odwołaniu zajęć. SMS, e-mail nie gwarantują dotarcia informacji w należytym czasie.

15. Zajęcia odwołane z winy terapeuty przenoszone są na inny możliwy termin uzgodniony z rodzicem / pacjentem. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie przeniesiona na następny miesiąc.

16. W przypadku wcześniejszego zakończenia / przerwania terapii niewykorzystana kwota podlega zwrotowi.

17. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu oraz liczne nieobecności wpływające niekorzystnie na realizację planu terapeutycznego mogą być powodem rezygnacji z prowadzenia terapii.

18. Pacjentem / uczniem korzystającym z terapii może być osoba:

 • przebywająca w Polsce i poza jej granicami,
 • mająca dostęp do komunikatora internetowego (jeżeli korzysta z terapii online),
 • pełnoletnia w rozumieniu prawa polskiego (mająca ukończone 18 lat),
 • niepełnoletnia (po wyrażeniu zgody przez jej rodzica / opiekuna / przedstawiciela ustawowego.

19. Terapia on-line. Logopeda może zażądać weryfikacji informacji poprzez m.in. przesłanie stosownych dokumentów tradycyjna pocztą lub pocztą elektroniczną.

 • Kwalifikacja do terapii online odbywa się pocztą elektroniczną lub przez skype.
 • Za rozmowę kwalifikacyjną nie jest pobierane wynagrodzenie.
 • W przypadku zakwalifikowania do terapii online zostaje przesłana oferta dotycząca:
 • – ilości sesji i czas ich trwania,
 • – dni i godziny sesji
 • – cena za usługę
 • Sesje terapeutyczne odbywają się w języku polskim.
 • W celu zapewnienia prawidłowego procesu terapii i / lub edukacji pacjent / rodzic zobowiązany jest udostępnić następujące dane osobowe osoby zainteresowanej:
 • -imię (imiona ) i nazwisko
 • -wiek
 • -miejsce zamieszkania
 • -oświadczenie o stanie zdrowia osoby zainteresowanej ze szczególnym uwzględnieniem wady wymowy
 • -informacje o przebiegu dotychczasowych terapii i / lub edukacji w zakresie nauki języka polskiego.
 • Zakres informacji o stanie zdrowia osoby zainteresowanej będzie określany wyłącznie potrzebami terapii i / lub edukacji.
 • Pierwsza sesja terapeutyczna następuje po uiszczeniu przez pacjenta wynagrodzenia za uzgodnioną przez strony umowy ilość sesji na rachunek bankowy „Akademia Mowy”.
 • Terapie logopedyczne prowadzone online, opłacane są na trzy dni przed planowanymi zajęciami logopedycznymi.
 • Brak uznania na rachunku bankowym ”Akademia Mowy” wynagrodzenia stosownego do rezerwacji (trzy dni przed planowanymi zajęciami), skutkuje usunięciem rezerwacji odstąpieniem od umowy świadczenia usługi logopedycznej w zakresie nauki języka polskiego.
 • Numer rachunku bankowego dostępny jest na stronie internetowej.
 • Pacjent / uczeń, który zawarł umowę z „Akademia Mowy”, może odstąpić od niej składając oświadczenie pocztą elektroniczną, ustnie, przez telefon lub przez komunikator skype.
 • Pacjent / rodzic zobowiązany jest do zainicjowania kontaktu telefonicznego w dniu i godzinie ustalonej na sesje terapeutyczne. Spóźnienie lub zbyt wczesne połączenie upoważnia terapeutę do odmowy odbycia sesji. Za spóźnienie uważa się połączenie dokonane po upłynięciu 5 minut od terminu umówionego. Zbyt wczesnym połączeniem jest połączenie dokonane przed upływem 5 minut pozostających do terminu umówionego.
 • Rodzice dzieci zobowiązani są do zapewnienia komfortowych warunków odbywania terapii i obserwowania ich reakcji podczas sesji. W przypadku zaobserwowania negatywnego faktu (niepokojąca reakcja) zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o nim terapeutę.
 • „Akademia Mowy” po uzyskaniu zgody od pacjenta / rodzica ma prawo rejestrowania sesji na nośnikach obrazu i dźwięku.
 • „Akademia Mowy” ma prawo do przerwania sesji, a także wykluczenia z dalszego toku terapii z przyczyn medycznych lub innych istotnych.
 • W przypadku przerwania terapii przez pacjenta (z przyczyn zdrowotnych lub innych) za część terapii podczas których nastąpiło przerwanie sesji „Akademia Mowy” nie zwraca wynagrodzenia.
 • Terminy kontaktów „Akademia Mowy” ustalone zostają posługując się czasem obowiązującym w Polsce (środkowoeuropejskim).
 • „Akademia Mowy” nie ponosi odpowiedzialności za nieprzeprowadzenie sesji w przypadku siły wyższej (zakłóceń internetowych, zdarzeń nadzwyczajnych, zewnętrznych, którym nie mogła zapobiec, wojny, zamieszek, powstań, katastrofy, klęsk żywiołowych). W tym wypadku zobowiązana jest do podjęcia zobowiązań tak szybko, jak to będzie możliwe.
 • Zawierając umowę pacjent / rodzic akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 1. Podpisanie przez Rodzica / Opiekuna „Regulaminu gabinetu logopedycznego” jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do ich przestrzegania.